Terms and conditions

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  • Dagkalenderdag: een dag van de kalender;
  • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Wonders Investments
Voorstraat 46A, 8861BM Harlingen
E-mailadres: info@wondersofluxury.com
KvK-nummer: 91103657
BTW-identificatienummer: NL865552551B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de ondernemer en de consument. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de consument beschikbaar gesteld bij het sluiten van de overeenkomst op afstand. Eventuele specifieke product- of dienstenvoorwaarden zijn van toepassing indien deze expliciet vermeld worden en kunnen door de consument worden ingeroepen bij tegenstrijdigheden met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Het aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur zoals vermeld in het aanbod zelf. Het aanbod is vrijblijvend en kan door de ondernemer worden aangepast of ingetrokken. Het aanbod bevat een volledige en duidelijke beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, inclusief prijzen en eventuele bijkomende kosten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De consument wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst geïnformeerd over relevante informatie zoals prijs, betaling, levering, herroepingsrecht en garanties.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan eventuele gestelde voorwaarden. De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanvaarding elektronisch. Bij elektronische overeenkomsten zorgt de ondernemer voor passende beveiligingsmaatregelen. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden binnen de wettelijke bedenktijd. In geval van ontbinding wordt eventuele betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetaald. De ondernemer zorgt voor duidelijke informatie over de uitvoering van de overeenkomst, waaronder levering en betaling.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Tijdens deze bedenktijd kan de consument het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. De consument dient binnen 14 dagen na ontbinding het product te retourneren. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de consument. Bij ontbinding zal de ondernemer de betaalde bedragen binnen 14 dagen terugbetalen.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

In geval van herroeping zijn de kosten voor retournering van het product voor rekening van de consument. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die overeenkomstig specificaties van de consument zijn gepersonaliseerd en voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 - De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Eventuele bijkomende kosten worden duidelijk vermeld in het aanbod. De prijs wordt tijdens de periode van geldigheid van het aanbod niet verhoogd, behalve bij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De consument heeft recht op wettelijke garantie op geleverde producten.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

Artikel 12 - Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. De ondernemer streeft ernaar klachten binnen 14 dagen te beantwoorden.

 

Artikel 13 - Bijkomende kosten bij producten

Wonders of Luxury kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele bijkomende kosten die ontstaan bij producten, zoals importheffingen of andere belastingen die van toepassing kunnen zijn bij verzending naar een ander land dan het land van oorsprong. De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor het identificeren en dragen van deze bijkomende kosten. Eventuele kosten die voortvloeien uit belastingen, heffingen of andere import gerelateerde zaken zijn voor rekening van de consument, en Wonders of Luxury is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Op alle voorwaarden van Wonders of Luxury is het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt voor alle verzendingen, activiteiten en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden.